فراوانی نسبی سروتیپ های کپسولی K1 و K2 و الگوی مقاومت دارویی در جدایه های بالینی کلبسیلا پنومونیه جمع آوری شده از بیمارستان های شهر قزوین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
 
زمینه و هدف
کلبسیلا پنومونیه از اعضای خانواده انتروباکتریاسه، یکی از مهم ترین باکتری های دخیل در ایجاد عفونت های بیمارستانی است. کپسول پلی ساکاریدی مهم ترین فاکتورهای بیماری زایی این ارگانیسم است که سروتیپ های کپسولیK1 و K2 از مهم ترین عوامل ایجاد کننده عفونت های انسانی می باشند. هدف از این مطالعه بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه های کلبسیلا پنومونیه، به تعیین سروتیپ های کپسولیK1 و K2 با جداسازی ژن های wzc وorf10 که در فرآیند ساخت کپسول دخالت دارند، بود.

روش بررسی
در این مطالعه توصیفی مقطعی، 149 جدایه کلبسیلا پنومونیه از نمونه های بالینی مختلف بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی شهر قزوین جمع آوری شدند. تمام جدایه ها با استفاده از روش های استاندارد آزمایشگاهی تعیین هویت و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها با انجام آزمون استاندارد کربی بائر بر اساس دستورالعمل موسسه استانداردهای آزمایشگاهی بالینی (CLSI) سنجیده شد. سپس با جداسازی ژن های wzc و orf10 از نظر حضور دو سروتیپK1 و K2 با استفاده از آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی (تعیین فراوانی و درصد) و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها
در این مطالعه، 98 (8/65 درصد) جدایه ها الگوی مقاومت دارویی چندگانه (MDR) را نشان دادند که بیشترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به سفتازیدیم (7/61 درصد) و سفوتاکسیم (4/60 درصد) و بیشترین میزان حساسیت نسبت به آمیکاسین (4/66 درصد) و سیپروفلوکساسین (1/59 درصد) گزارش شد. نتایج آزمونPCR نشان داد که 79 (53 درصد) جدایه مربوط به سروتیپK1 و 19 (13 درصد) جدایه مربوط به سروتیپK2 و51 (34 درصد) جدایه مربوط به سروتیپ های غیر از K2/ K1 بودند. در این مطالعه، ارتباط معنی داری ما بین حضور سروتیپ های کپسولیK1 و K2 و الگوی مقاومت دارویی چندگانه مشاهده شد (05/0>p).

نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از بروز الگوی مقاومت دارویی چندگانه و حضور قابل توجه جدایه های بیماری زای کلبسیلا پنومونیه سروتیپ های K1 و K2در بیمارستان های مورد مطالعه قزوین دارد. بنا به اهمیت حضور این سروتیپ های کپسولی در ایجاد بیماری های متنوع در کنار ماهیت مقاومت دارویی چندگانه، استفاده از ابزارهای مناسب کنترل عفونت و راه کارهای مناسب درمانی برای جلوگیری از انتشار بیشتر این ارگانیسم های مهاجم و مقاوم ضروری است.


زبان:
فارسی
صفحات:
643 تا 655
لینک کوتاه:
magiran.com/p1930621 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!