نقش ابعاد کنترل خشم و منبع کنترل سلامتی در پیش بینی سازگاری با سرطان

پیام:
چکیده:
 
مقدمه
بدخیمی مشکلی جهانی است و سومین علت مرگ و میر در ایران به شمار می رود. با توجه به مزمن بودن سرطان، سازگاری بیماران با بیماری، یکی از عوامل موثر در پیامد درمانی آن است.
هدف
تعیین نقش ابعاد کنترل خشم و منبع کنترل سلامتی در پیش بینی سازگاری با سرطان در بیماران دچار بدخیمی.
مواد و روش ها
روش مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود. همه بیماران سرطانی که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان های امام رضا (ع) و شهید قاضی طباطبایی شهر تبریز در تابستان و پاییز سال 1396 مراجعه کرده بودند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. 100 نفر از این افراد به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، سازگاری با سرطان، ابعاد کنترل خشم و منبع کنترل سلامتی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با نرم افزار SPSS20 واکاوی شد.
نتایج
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که سازگاری با سرطان با خشم انگیختگی (51/0-=r؛ 001/0>P) ، دامنه موقعیت های خشم انگیز (24/0-= r؛ 05/0 >P) ، نگرش خصمانه (41/-0= r؛ 001/0 >P) و خشم درونی (43/0-= r؛ 001/0>P) ارتباط منفی و با منبع کنترل درونی سلامت (25/0= r؛ 05/0>P) ارتباط مثبت دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز آشکار کرد که 34 درصد کل واریانس سازگاری با سرطان با ابعاد خشم انگیختگی و خشم درونی از ابعاد کنترل خشم و 10 درصد آن با منبع درونی کنترل سلامتی تبیین می شود.
نتیجه گیری
ابعاد خشم انگیختگی و خشم درونی از ابعاد کنترل خشم در سازگاری بیماران سرطانی نقش قابل توجهی دارد. برپایه نتایج، منبع کنترل سلامتی نقش چشم گیری در پیش بینی سازگاری با سرطان ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1930627 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.