ارزیابی بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی حوالی زایش در گوسفندان نژاد عربی خوزستان

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه: با توجه به سنتی بودن پرورش گوسفند و بز و وابسته بودن اقتصاد خانوارهای روستایی به تولید گوشت و پشم آنها لذا همواره یکی از مهمترین چالش ها در خصوص پرورش دام ها تامین نیازهای تغذیه ای است.
هدف
مطالعه حاضر به منظور بررسی شیوع بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی در حوالی زایش انجام شد.
روش کار
به این منظور اقدام به اخذ 148 نمونه خون از گوسفندان آبستن (104 راس) و غیر آبستن (44 راس) نژاد عربی شد و سن دام ها و نمره امتیاز بدنی نیز ثبت شد. مقادیر سرمی BHB، کلسیم، گلوکز، اوره، پروتئین تام وظرفیت آنتی اکسیدانی تام به روش های معمول آزمایشگاهی سنجیده شد.
نتایج
نتایج نشان داد اختلاف آماری معنی داری بین گوسفندان آبستن و غیرآبستن از نظر عیار سرمیBHB (001/0<P) ، کلسیم (01/0<P) ، گلوکز (01/0<P) ، اوره (001/0<P) و بین گوسفندان تک قلوزا و دوقلوزا از نظر سن (001/0<P) ، BHB (001/0<P) ، کلسیم (001/0<P) ، گلوکز (001/0<P) ، اوره (001/0<P) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (001/0<P) وجود داشت. بین سن و امتیاز بدنی با غلظت BHB سرمی همبستگی آماری معنی داری وجود نداشت (05/0≥P) اما بین غلظت BHB و اوره همبستگی آماری منفی معنی دار (05/0<P) و بین BHB و گلوکز همبستگی منفی معنی داری (05/0<P) دیده شد. همچنین مشخص شد که 35/16، 15/46 و 11/97 درصد از گوسفندان آبستن به ترتیب از هایپوگلایسمی، شکل تحت بالینی توکسمی آبستنی و هایپوکلسمی رنج می برند و اختلالات متابولیکی حوالی زایمان در گوسفندان نژاد عربی شدیدتر از حد تصور است. نتیجه گیری نهایی: لذا نظر به این که جمعیت غالب دامی استان خوزستان را گوسفند تشکیل می دهد توجه به مسائل تغذیه ای و مدیریتی به ویژه در ماه انتهایی آبستنی و هفته های ابتدایی زایمان را بیش از پیش پدیدار می کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1930671 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.