ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر

پیام:
چکیده:

در این مطالعه به منظور ارزیابی دی کلسیم فسفاتهای تولید داخل به 26 کارخانه که در زمان انجام تحقیق فعال بودند مراجعه و نمونه برداری بر اساس روش تصادفی از محصول نهایی انجام گردید. پس از انجام آزمایش براساس شاخص های استاندارد ، فقط 7 نمونه دی کلسیم فسفات در محدوده استاندارد قرار داشتند. برای تعیین ارزش بیولوژیک آنها تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی نر نژاد راس خریداری و به طور تصادفی در 8 گروه مساوی با 6 تکرار تقسیم و به مدت 21 روز در سیستم قفس نگهداری شدند. میزان فسفر قابل دسترس در تمام جیره های مصرفی در گروه های مختلف آزمایشی و شاهد معادل 48/0 درصد تنظیم گردید. در 10 و 21 روزگی میزان خوراک مصرف شده، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک محاسبه شد. همچنین میزان خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان درشت نی در آخر دوره اندازه گیری شد.
در 21 روزگی از نظر شاخص های تولید تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی و شاهد مشاهده نگردید (05/0 P >) اما شاخص میزان افزایش وزن در 10 روزگی تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی و شاهد نشان داد (05/0 >P). از نظر میزان خاکستر استخوان نیز تفاوت معنی داری بین نمونه های آزمایشی و شاهد مشاهده نشد (05/0 P >) ، ولی میزان کلسیم استخوان درشت نی در دو گروه F و G نسبت به شاهد به صورت معنی داری پائین تر بود (05/0 P <). همچنین میزان فسفر استخوان در گروه های آزمایشی B، C، F و G ، نسبت به شاهد کمتر و دارای اختلاف معنی داری بود (001/0 P <). ارزش بیولوژیک نسبی نمونه های آزمایشی با توجه به میانگین دو معیار افزایش وزن وخاکستر استخوان برای دی کلسیم فسفات های A، B، C، D، E، F و G به ترتیب 1/98، 3/103، 9/96، 2/100، 9/97، 0/94، 2/100 براورد گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1930673 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.