تاثیر تمرین استقامتی و مصرف عصاره عناب بر آپوپتوز بافت قلب در موش های صحرایی نر

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
آپوپتوز یک فرایند تنظیم شده است که هموستاز بافت و سلول را تضمین می کند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره تمرین استقامتی و مصرف عصاره عناب بر آپوپتوز بافت قلب در موش های صحرایی نربود.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی تعداد 32 سر موش های صحرایی نر نژاد ویستار با سن 12-8 هفته و میانگین وزن 7/94±195گرم به طور تصادفی به 4 گروه کنترل، عصاره عناب، تمرین استقامتی و تمرین استقامتی-عصاره عناب تقسیم شدند. برنامه تمرین استقامتی با شدت متوسط به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته اجرا شد. عصاره عناب (600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) روزانه به صورت خوراکی مصرف گردید. میزان بیان انکسین-5 و کاسپاز-3 بافت قلب به روش Real time PCR اندازه گیری شد.
نتایج
بین میانگین وزن بافت قلب در گروه های مختلف تفاوت وجود داشت (0/001>P). تغییرات بیان ژن انکسین-5 بافت قلبی در گروه تمرین-مکمل نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کمتر بوده (0/012>P) و نیز تغییرات بیان ژن کاسپاز-3 در گروه های مکمل (0/001>P) ، تمرین (0/013>P) و تمرین-مکمل (0/0001>P) نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کمتر بود (0/012>P).
نتیجه گیری
با توجه به یافته های تحقیق حاضر به نظر می رسد که تمرین استقامتی با شدت متوسط و مکمل عناب می تواند اثر تعاملی در کاهش آپوپتوز قلب داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
547 -554
لینک کوتاه:
magiran.com/p1930738 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!