اثر تمرین با شدت متوسط بر فعالیت آنزیم های کاتالاز و مالون دی آلدئید در ناحیه هیپوکمپ موش های صحرایی دیابتی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
دیابت شیرین موجب تشدید استرس اکسیداتیو شده و فعالیت سیستم دفاع آنتی اکسیدان را کاهش می دهد. ازآنجایی که مغز حساسیت بالایی به استرس اکسیداتیو دارد و شواهد علمی حاکی از اثر ورزش منظم بر کاهش حساسیت مغز به آسیب های مغزی تحت شرایط پاتوفیزیولوژیک است، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تمرین با شدت متوسط بر فعالیت آنزیم های کاتالاز و مالون دی آلدئید در ناحیه هیپوکمپ موش های صحرایی مبتلا به دیابت بود.
مواد و روش ها
تعداد 24 سر موش صحرایی نر با سن 10 هفته و وزن 9/4±245 گرم به 4 گروه دیابت تمرین، دیابت کنترل، سالم تمرین و سالم کنترل تقسیم شدند. موش های گروه های دیابتی از طریق تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. برنامه تمرینی ورزشی شامل 6 هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط بود. پس از 24 ساعت از آخرین جلسه تمرین نمونه های بافت هیپوکمپ استخراج گردیده فعالیت آنزیم های کاتالاز و مالون دی آلدئید در آنها بررسی شد.
نتایج
پس از تمرین استقامتی میزان کاتالاز در گروه های دیابت تمرین (7/74±161/24) نسبت به دیابت کنترل (8/05±148/55) و سالم تمرین (2/3±408/85) نسبت به سالم کنترل (9/33±283/44) افزایش معنی داری داشت (0/05<P). همچنین، میزان مالون دی آلدئید در گروه دیابت تمرین (1/75±9/65) نسبت به گروه دیابت کنترل (1/01±13/23) کاهش معنی داری یافت (0/05> P).
نتیجه گیری
براساس نتایج این مطالعه می توان گفت تمرین استقامتی می تواند در افزایش نقش آنتی اکسیدانی آنزیم کاتالاز و کاهش میزان مالون دی آلدئید بافت هیپوکمپ موش های دیابتی موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
555 -563
لینک کوتاه:
magiran.com/p1930739 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!