اثر تمرین شنا، گالیک اسید و رژیم غذایی پر چرب بر سطح سرمی هورمون های جنسی در موش های صحرایی مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) با اختلالات هورمونی-متابولیکی، چاقی، استرس اکسیداتیو و اختلال در تخمک گذاری همراه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی 4 هفته تمرین شنا و گالیک اسید بر سطح سرمی هورمون های جنسی در موش های صحرایی مبتلا به PCOS تحت تغذیه استاندارد و پرچرب بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی، تعداد 72 سر موش صحرایی ماده باکره به صورت تصادفی در 9 گروه: کنترل، PCOS، PCOS+HF (رژیم پرچرب) ، PCOS+EX (تمرین شنا) ، PCOS+EX+HF (تمرین شنا با رژیم پرچرب) ، PCOS+GA (تیمار گالیک اسید) ، PCOS+GA+HF (تیمار گالیک اسید و رژیم پرچرب) ، PCOS+EX+GA (تیمار گالیک اسید و تمرین شنا) ، و PCOS+EX+GA+HF (تیمار گالیک اسید، تمرین شنا و رژیم پرچرب) تقسیم بندی شدند. لتروزول (mg/kg 1) ، جهت القاء PCOS، و گالیک اسید (mg/kg 100) به مدت 28 روز گاواژ شدند. سپس، سطح سرمی هورمون های LH، FSH، بتا استرادیول، پروژسترون و تستوسترون با روش الایزا سنجیده شد.
نتایج
کاهش معنی دار سطح پروژسترون، افزایش LH، FSH، بتا استرادیول و تستوسترون در گروه PCOS نسبت به گروه کنترل دیده شد (0/05>P). تیمار با گالیک اسید و تمرین شنا سطوح هورمون ها را متعادل نمود، درحالی که رژیم غذایی پرچرب اثر تعدیل کننده هورمونی گالیک اسید و تمرین شنا را در گروه های مختلف کاهش داد.
نتیجه گیری
علی رغم اینکه تمرین شنا و اسید گالیک اختلال هورمون های جنسی ناشی از PCOS را در موش های صحرایی به حداقل می رساند، رژیم پرچرب این بیماری را تشدید می نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
564 -572
لینک کوتاه:
magiran.com/p1930740 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!