بررسی ارتباط مصرف سیگار، الکل ومواد مخدر بر پارامترهای سیمن در مردان مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری یزد سال1395

پیام:
چکیده:
 
مقدمه
ناباروری در مردان در طول سال های اخیر در سراسر دنیا و از جمله در ایران افزایش یافته، عوامل فیزیکی ،شیمیایی،بیولوژیکی و اجتماعی متعددی شناخته شده اند که در کاهش کیفیت سیمن نقش دارند. در این بین از عوامل اجتماعی مطرح شده در این زمینه مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر می باشد که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.
روش بررسی
این مطالعه به صورت مورد- شاهدی و گذشته نگر از ابتدای اردیبهشت تا پایان مهر ماه 1395روی 600 نفر، 300 نفر با کیفیت سیمن طبیعی و300 نفر با کیفیت سیمن معیوب انجام شد. لازم به ذکر است که اولین گام در بررسی هر زوج نابارور انجام اسپرموگرام برای تشخیص ناباروری مرد می باشد. در گروه مورد، مردان مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری یزد که در بررسی و آنالیز سیمن آنها حداقل یکی از پارامترهای مورد بررسی، غیر طبیعی گزارش شده بود و در گروه شاهد، مردان مراجعه کننده به همین مرکز که آنالیز سیمن آنها طبیعی اعلام شده بود، قرار گرفتند. ابزار جمع آوری به صورت چک لیست بوده است که بر اساس پارامترهای مورد نیاز برای انجام مطالعه با طراحی اپیدمیولوژیک و مشاهده ای توسط محقق تنظیم گردیده و همچنین آزمایش آنالیز مایع سیمن بود.
یافته ها
میانگین سن در گروه مورد71/34 سال،انحراف معیار 03/7+و درگروه شاهد 82/33سال و انحراف معیار 41/6+و میانگین سن ازدواج در گروه مورد 28/26 و در گروه شاهد 28/26 (03/5+) و میانگین مدت ناباروری در گروه مورد 30/ 6انحراف معیار (60/4+) و در گروه شاهد 15/5 (88/3+) بدست آمد. میانگین سن (084/0P=) و سن ازدواج (489/0P=) در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت؛ اما میانگین مدت ناباروری (001/0(P=در دو گروه تفاوت معنی داری داشت. فراوانی مصرف سیگار در دو گروه اختلاف معنی داری داشت (032/0P=). در رابطه با مقدار مصرف روزانه سیگار بیشترین فراوانی در هردو گروه،11-20 نخ در روز مشاهده شد (گروه مورد7/21 درصد و در گروه شاهد 3/15 درصد). مقدار P برابر 018/0 بود.
نتیجه گیری
در این مطالعه مصرف سیگار و الکل از عوامل پیشگویی کننده کیفیت سیمن محسوب نشدند، اما بین مصرف تریاک و سن شروع مصرف واختلالات سیمن رابطه معنی داری وجود داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1930799 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!