بررسی سرواپید میولوژی توکسوپلاسموز در بیماران HIV+ مراجعه کننده به مرکز رفتاری یزد سال 1393

پیام:
چکیده:
 
مقدمه
با توجه به افزایش روز افزون ویروس HIV در جوامع بشری و با توجه به اینکه در این افراد به دلیل نقص سیستم ایمنی، شیوع عفونت های فرصت طلبی همچون توکسوپلاسموزیس بیشتر بوده به گونه ای که حتی در صورت عدم درمان می تواند منجر به مرگ فرد شود و نیز به خاطر شرایط مساعدی که برای انگل در این میزبان ها مهیا می شود، احتمال حضور گونه هایی مقاوم به درمان و یا با پاتوژنز بیشتر وجود دارد که این خود تهدیدی برای کل جامعه محسوب می شود. هدف این مطالعه بررسی سرواپید میولوژی توکسوپلاسموز در بیماران HIV+ مراجعه کننده به مرکز رفتاری یزد درسال 1393 بود.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 84 بیمار مبتلا به HIV در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری در یزد انجام شد. در این مطالعه آنتی بادی های IgG به روش الیزا و CD4 به روش فلوسایتومتری در تمامی بیماران اندازه گیری شد. از آزمون کای دو جهت بررسی روابط بین شیوع توکسوپلاسموزیس بر حسب متغیرهای مستقل در سطح معنی داری 5 درصد استفاده شد.
یافته ها
4/52% بیماران از نظرIgG مثبت گزارش شدند. اختلاف معناداری در شیوع توکسوپلاسموز در بیماران مورد مطالعه و متغیرهای مورد بررسی شامل: جنس، سن، اعتیاد به مواد مخدر و درآمد مشاهده نشد (05/0< P). از نظر انتقال بیماری نتایج نشان می دهد که انتقال از مادر به فرزند، انتقال از همسر و مبتلا شدن توسط خود فرد به ترتیب 3 مورد (6/3%) ، 20 مورد (8/23%) ، 57 مورد (9/67%) بوده که جمعا شامل (3/95%) می باشدو 4 نفر دیگر از نظر روش انتقال مشخص نبودند.
بحث و نتیجه گیری
اطلاع رسانی و بیمار یابی در گروههای پرخطر جامعه خصوصا از نظر اعتیاد به مواد مخدر تزریقی و تماس جنسی پرخطر، برنامه ریزیهای منطقی و عملی و آموزش جهت کاهش و ترک رفتارهای پرخطر در این گروه ها لازم به نظر می رسد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
86 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p1930802 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!