مدل ها و الگوهای سنجش و اندازه گیری سرانه مطالعه در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
این پژوهش به منظور شناسایی و تحلیل استانداردها، معیارها و شاخص های سنجش و اندازه گیری سرانه مطالعه در ایران بر اساس مطالعات اسنادی و اجماع نظر متخصصان حوزه مطالعه انجام شده است.
روش شناسی
 این پژوهش از نوع پیمایشی و اسنادی بود. همچنین، بخش هایی از پژوهش، با تکیه بر متون انجام و برای گردآوری اطلاعات موردنیاز ، از روش دلفی استفاده شده است.
یافته ها
در دور اول پرسشنامه، 87 شاخص گردآوری شد که 5 شاخص مربوط به تعاریف، 5 شاخص منابع مطالعاتی با کاربرد غیردرسی و درسی (تحصیلی) و 2 شاخص به منابع مطالعاتی با کاربرد شغلی و حرفه ای، 7 شاخص به منابع کتابی (کتاب، مجله و روزنامه) ، 11 شاخص به منابع غیر کتابی کاغذی، 6 شاخص به منابع غیر کتابی غیرکاغذی (فقط دیداری) ، 36 شاخص به منابع غیرکتابی غیرکاغذی (دیداری- شنیداری) ، 6 شاخص به عنوان شاخص های میانجی، 4 شاخص به عنوان شاخص های کتابخانه ای (ورودی) و 5 شاخص به عنوان شاخص های انتشارات انتخاب شده اند.
نتیجه گیری
در بررسی میانگین های به دست آمده از شاخص های دور اول، مشاهده می شود که بالای 50 درصد از متخصصان، در انتخاب 53 شاخص از مجموع شاخص ها، باهم وحدت نظر داشته اند و به عبارتی بر سر این شاخص ها به توافق رسیده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1931408 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!