اثرات رژیم غذایی حاوی اسیدآلی و سرکه سیب بر یک پارچگی هپاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)

پیام:
چکیده:
هدف از این مطالعه، بررسی اثر جیره غذایی حاوی سرکه سیب و پروپیونیک اسید بر بافت شناسی هپاتوپانکراس، شمارش تعداد هموسیت و فلور باکتریایی روده میگوی وانامی می باشد. در این مطالعه تعداد 225 قطعه میگو وانامی با وزن 04 /0 ±10/2 گرم با رژیم غذایی حاوی سرکه سیب و پروپیونیک اسید به مدت 60 روز تغذیه شدند. تیمارها شامل، سه جیره آزمایشی حاوی سطوح صفر، 1% سرکه سیب و 0/5% پروپیونیک اسید بود. در پایان دوره به صورت تصادفی از میگوها نمونه برداری شد. نتایج نشان داد که تعداد کل هموسیت در میگوهای تغذیه شده با جیره غذایی مکمل افزایش معنی داری داشت (0/05>p). تعداد سلول های کیسه ای تفاوت معنی داری در میان تیمارها مشاهده نشد (0/05>p) ، درحالی که تعداد سلول های جذبی- ذخیره ای در تیمارهای حاوی سرکه سیب و پروپیونیک اسید کاهش معنی داری داشت و بیش ترین کاهش هم در تیمار سرکه سیب به مشاهده شد (0/05>p). از طرفی، نتایج نشان داد که قطر توبول های هپاتوپانکراس در تیمار پروپیونیک اسید کاهشداشت. هم چنین، کل باکتری های قابل کشت در روده میگوهای تغذیه شده با سرکه سیب و پروپیونیک اسید کاهش معنی داری در مقایسه با گروه شاهد داشت (0/05>p). این یافته ها نشان داد که سرکه می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای اسیدهای آلی معرفی شود و هم چنین پتانسیل بزرگی برای استفاده از این ماده در جیره غذایی میگوی وانامی وجود دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
337 -346
لینک کوتاه:
magiran.com/p1931765 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.