فون سوسماران شهرستان مهران دراستان ایلام

پیام:
چکیده:
شهرستان مهران در یکی از مهم ترین دشت های استان ایلام واقع شده و دارای آب و هوای نیمه بیابانی، خشک و نسبتا گرم است. مطالعه حاضر به منظورمطالعه و شناسایی سوسمارهای هم بوم و سازگاری های زیست شناختی آن ها با محیط زیست در فاصله زمانی فروردین ماه 1389 تا شهریور ماه 1390 با روش کار صحرایی و آزمایشگاهی انجام شد. در این بررسی 11 گونه سوسمار متعلق به 11 جنس و شش خانواده از سوسماران شناسایی شدند. خانواده Gekkonidae با چهار گونه شامل Cyrtopodion scabrum، Mediodactylus heteropholis، Bunopus tuberculatusو Microgecko helena متنوع ترین خانواده ساکن این منطقه را تشکیل می دهند. لیکن در این ناحیه از هر یک از خانواده های Eublepharidae، Scincidae و Phyllodactylidae تنها یک گونه به ترتیب شامل Eublepharis angramainu، Trachylepis septentaeniata و Asaccus elisae وجود دارد. خانواده Laceridae با دو گونه Ophisops elegans و Acanthodactylus boskianus و خانواده Agamidae نیز با دو گونه Laudakia nupta و Trapelus lessonae در این منطقه حضور دارند. فراوان ترین گونه موجود در این ناحیه سوسمار چشم ماری یا Ophisops elegans است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
157 -164
لینک کوتاه:
magiran.com/p1931793 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.