بررسی فونستیک سوسماران منطقه جنوب شرقی استان تهران

پیام:
چکیده:
هدف از این مطالعه بررسی فونستیک گونه های سوسماران منطقه جنوب شرقی استان تهران از طریق صفات مورفولوژیک می باشد. طی سال های 1390 تا 1391 از ایستگاه های مختلف با توجه به شرایط اکولوژیک متفاوت 35 نمونه جمع آوری و با تزریق فرمالین 10 درصد به نقاط مختلف بدن فیکس شدند. 7 گونه متعلق به 5 جنس و 4 خانواده با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر سوسمارهای ایران مورد شناسایی قرار گرفتند.
گونه های شناسایی شده عبارتند از: Trapelus agilis، Phrynocephalus maculatus از خانواده Agamidae، Cyrtopodion scabrum از خانواده Gekkonidae، Teratoscincus bedriagai از خانواده Sphaerodactylidae،  Eremias andersoni، Eremias persica، Eremias velox از خانواده Lacertidae.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -172
لینک کوتاه:
magiran.com/p1931795 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.