مقایسه فعالیت آنزیم های گوارشی آلفا آمیلاز، تریپسین و لیپاز در روده ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi ) در دو محیط وحشی و پرورشی

پیام:
چکیده:
فعالیت آنزیم های گوارشی در محیط پرورشی نسبت به محیط وحشی دارای تفاوت هایی می باشد که این امر به دلیل تغییر در مواد غذایی قابل دسترس است. هدف از این تحقیق بررسی میزان فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز، تریپسین ولیپاز در قسمت های قدامی، میانی و خلفی روده ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) در دو محیط وحشی و پرورشی می باشد. بدین منظور تعداد 25 قطعه ماهی، شامل 12 قطعه وحشی (در 4 گروه وزنی با متوسط اوزان 6/3±141/6، 2/63±209/5، 9/6±263/1 و 26/9±326/15 گرم) و 13 قطعه پرورشی (با متوسط وزن5/6±55/1 گرم) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در هر دو گروه ماهیان وحشی و پرورشی، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز نسبت به دیگر آنزیم های مورد بررسی بیش تر می باشد. بالاترین میزان فعالیت این آنزیم در بخش میانی روده مشاهده شد و میزان فعالیت آن بین بخش های مختلف روده نیز دارای اختلاف معنی داری بود (0/05>p). فعالیت آنزیم های تریپسین و لیپاز نیز بیش ترین مقدار خود را در بخش قدامی روده نشان داد و بین فعالیت این آنزیم ها در بخش قدامی و میانی اختلاف معنی داری مشاهده نشد (0/05<p) اما بین بخش قدامی و میانی با بخش خلفی اختلاف معنی دار مشاهده گردید (0/05>p). نتایج بررسی فعالیت آنزیم های لیپاز و تریپسین نشان داد که میزان این آنزیم ها در هر دو گروه ماهیان از بخش قدامی به خلفی روده کاهش می یابد. مقایسه فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز، تریپسین و لیپاز و میانگین های وزنی در ماهیان وحشی نیز مشخص کرد که با افزایش وزن میزان فعالیت آنزیم ها افزایش می یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
133 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p1931995 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!