نقش اضطراب مرگ و حساسیت اضطرابی در پیش بینی تحمل ابهام بیماران مبتلا به سرطان ریه

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
سرطان ریه یکی از شایع ترین انواع سرطان ها و یکی از علل عمده مرگ و میر در سراسر جهان است. پژوهش حاضر باهدف نقش اضطراب مرگ و حساسیت اضطرابی در پیش بینی تحمل ابهام بیماران مبتلا به سرطان ریه انجام گرفت.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد. جامعه ی موردپژوهش را کلیه بیماران مبتلا به سرطان ریه در بیمارستان های استان اردبیل در سال 1396 تشکیل می دادند. از این جامعه نمونه ای به حجم 93 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های تحمل ابهام، اضطراب مرگ و حساسیت اضطرابی پاسخ دادند. داده ها نیز توسط شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد.
یافته ها
نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که تحمل ابهام با اضطراب مرگ، حساسیت اضطرابی و مولفه های آن ارتباط منفی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 27 درصد از کل واریانس تحمل ابهام به وسیله اضطراب مرگ و حساسیت اضطرابی تبیین می شود.
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان می دهد که حساسیت اضطرابی و اضطراب مرگ توانایی پیش بینی تحمل ابهام را در بیماران دارای سرطان ریه به صورت معنی داری دارند. نتایج این مطالعه، لزوم ارائه برنامه های آموزشی و روان شناختی در کنار برنامه های پزشکی برای کاهش و مقابله با استرس و اضطراب مرگ جهت افزایش تحمل ابهام بیماران مبتلا به سرطان ریه را پیشنهاد می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
612 -621
لینک کوتاه:
magiran.com/p1933568 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.