ترجمه و روان سنجی مقیاس سنجش استیگمای درک شده ی ناباروری

پیام:
چکیده:
مقدمه
ناباروری و استیگمای ناشی از آن، یکی از چالش های آسیب رسان به سلامت باروری است. این مطالعه، با هدف روان سنجی مقیاس استیگمای درک شده در زنان نابارور انجام شد.
روش ها
مطالعه ی حاضر، یک پژوهش روش شناختی با طرح توصیفی مقطعی است. مقیاس سنجش استیگمای درک شده ی ناباروری با استفاده از روش ترجمه ی برگشتی به نسخه ی فارسی ترجمه شد. سپس، 200 نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان و دارای معیارهای ورود به مطالعه با استفاده از نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. اعتبار ساختاری ابزار با روش تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی و محاسبه ی شاخص های نیکویی برازش محاسبه گردید. ثبات درونی و بیرونی پرسش نامه به ترتیب با استفاده از ضریب Cronbach's alpha و شاخص درون خوشه ایبررسی شد.
یافته ها
روایی سازه ی پرسش نامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دست آمد که سه عامل با ارزش ویژه ی بیشتر از یک را نشان داد. سه عامل استخراجی، 09/57 درصد از کل واریانس پرسش نامه را تبیین کردند. برازش مدل سه عاملی بر اساس شاخص های نیکویی برازش در حد مطلوب تایید شد. پایایی مقیاس شامل ضریب Cronbach's alpha 72/0 و همبستگی درون خوشه ای97/0 (99/0-68/0: Confidence interval یا CI 95 درصد) تایید گردید.
نتیجه گیری
ویژگی های روان سنجی این پرسش نامه مناسب بود و این پرسش نامه، می تواند در پژوهش های آتی در افراد نابارور به عنوان یک مقیاس روا و پایا جهت سنجش استیگمای ناباروری مورد استفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1457 -1462
لینک کوتاه:
magiran.com/p1933608 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.