ارزیابی عوامل خطر نیدل استیک در کارکنان بهداشتی- درمانی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

پیام:
چکیده:
مقدمه
تماس های شغلی با خون و مایعات بدن و به دنبال آن ایجاد عفونت های منتقل شونده از راه خون خطر قابل توجهی را برای پرسنل بهداشتی- درمانی ایجاد می کند. آسیب نیدل استیک منجر به آسیب های شغلی می شود و بار سنگین بهداشتی، روانی و اقتصادی به فرد، نظام سلامت و جامعه تحمیل می نماید. مطالعه ی حاضر، با هدف ارزیابی عوامل موثر بر آسیب نیدل استیک در بزرگ ترین بیمارستان اصفهان انجام شد.
روش ها
مطالعه ی حاضر، از نوع مورد- شاهدی بود که بر روی 200 نفر (شامل 100 نفر در گروه مورد و 100 نفر در گروه شاهد) از کارکنان بهداشتی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. تعداد 100 نفر از کارکنان دچار آسیب نیدل استیک به عنوان گروه مورد انتخاب شدند و برای مقایسه ، 100 نفر از کسانی که تا کنون دچار آسیب نیدل استیک نشده بودند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. پرسش نامه ی محتوای شغلی (Job content questionnaire) ، عوامل شغلی (عنوان شغلی، سابقه ی کار، شیفت کاری، وضعیت استخدامی و بخش محل فعالیت) و خصوصیات نیدل استیک (شامل شدت مواجهه، نوع فرایند در حال انجام، نوع و خصوصیات ابزار مصرفی) تکمیل گردید.
یافته ها
ارتباط معنی داری میان دست غالب چپ (020/0 = P) و سابقه ی شرکت در کلاس های آموزشی (010/0 > P) با نیدل استیک یافت شد. بیشترین میزان نیدل استیک در پرستاران (72 درصد در گروه شاهد در برابر 65 درصد در گروه مورد) ، شیفت کاری چرخشی (80 درصد در گروه شاهد در برابر 72 درصد در گروه مورد) و با سابقه ی کار کمتر از 15 سال (52 درصد در گروه شاهد در برابر 46 درصد در گروه مورد) بود، اما این موارد، رابطه ی معنی داری با بروز نیدل استیک نداشتند (050/0 < P). آزمون Logistic regression نشان داد که حمایت اجتماعی (85/0 = Odd ratio یا OR؛ 001/0 > P) ، تقاضای روحی- روانی شغلی (07/1 = OR؛ 001/0 = P) ، جنس (44/0 = OR؛ 010/0 = P) ، دست غالب (52/0 = OR، 040/0 = P) و شرکت در کلاس های آموزشی (24/0 = OR، 005/0 = P) عوامل موثر در نیدل استیک بودند.
نتیجه گیری
شرکت در کلاس های آموزشی توسط کارکنان بهداشتی- درمانی، به صورت چشم گیری می تواند نقش پیش گیرانه در بروز آسیب نیدل استیک داشته باشد. از جمله مواردی که ارتباط معنی داری با آسیب نیدل استیک داشت، باید به نگرش به مهارت، قدرت تصمیم گیری، فعالیت بدنی و انواع حمایت اجتماعی اشاره نمود که لزوم برنامه ریزی جامعی در مراکز بهداشتی- درمانی نمایان می سازد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1463 -1471
لینک کوتاه:
magiran.com/p1933611 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.