ارزیابی اثر زمان کاربرد علف کش توتال (متسولفورون متیل 25 درصد+ سولفوسولفورون 75 درصد) بر برخی صفات اکوتیپ های جودره (Hordeum spontaneum K. Koch) ایران

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثرات ناشی از کاربرد علف کش توتال (متسولفورون متیل25درصد + سولفوسولفورون75درصد) در دو مرحله رشد جودره (دوبرگی و گره دوم ساقه) بر خصوصیات مرفولوژی و تولیدمثلی اکوتیپ های مختلف جودره کشور این آزمایش اجرا شد. آزمایش در سال زراعی 93-92 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران (ورامین) بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول در دو سطح شامل کاربرد علف کش توتال در مرحله دوبرگی (12=GS) و گره دوم ساقه (32=GS) جودره و شاهد بدون علف کش و فاکتور دوم 20 اکوتیپ جمع آوری شده از سطح کشور بود. نتایج نشان داد که کاربرد علف کش توتال در هر دو مرحله باعث ایجاد اختلاف آماری در سطح 5 درصد با شاهد شد و باعث کاهش توان رشدی و تولیدمثلی جودره گردید. اکوتیپ های مورد آزمایش در واکنش به تیمار علف کش پاسخ های مرفولوژیک و تولیدمثلی مختلفی نشان دادند. بطوری که خصوصیاتی همچون وزن تک سنبله و وزن هزار دانه جودره با کاربرد علف کش توتال در مرحله گره دوم ساقه کاهش معنی داری در سطح 5درصد نشان داد. مقایسه میانگین اثر بر هم کنش اکوتیپ و علف کش از نظر خصوصیات مرفولوژی و تولیدمثلی نشان داد که اکوتیپ های ورامین، اصفهان، شهرضا و گلپایگان نسبت به اکوتیپ های شوش، رامهرمز و فسا کمتر تحت تاثیر علف کش قرار گرفتند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
373 -384
لینک کوتاه:
magiran.com/p1933784 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.