پیش بینی سطح پاسخگویی به درد براساس ترس از حرکت، ترس از مرگ و ویژگی های شخصیت در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
درد مزمن، یکی از مهم ترین معضلات پزشکی است. این پژوهش با هدف پیش بینی سطح پاسخگویی به درد براساس ترس از حرکت، ترس از مرگ و نقش عوامل شخصیتی (برونگرایی،گشودگی به تجربه و توافق پذیری) در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن صورت گرفت.
روش بررسی
این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی از نوع همبستگی بر روی 120 بیمار مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب شهر دزفول به تشخیص پزشک معالج مبتلایان به کمردرد مزمن انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های مقیاس نگرش به درد IAS، فرم بلند پرسشنامه NEO، ترس از حرکت تمپا و ترس از مرگ تمپلر جمع آوری شد. داده ها به کمک روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
در این مطالعه، بین ترس از حرکت، ترس از مرگ و عوامل شخصیتی (برونگرایی، گشودگی به تجربه و توافق پذیری) با پاسخگویی به درد، رابطه معنی داری (همه متغیرها بالاتر از 05/0 معنی دار بودند) وجود داشت. معادله رگرسیون نشان داد گشودگی به تجربه با 37%، قدرت پیش بینی را بیش از متغیرهای دیگر پاسخگویی به درد تبیین می کند.
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش نشان داد ترس از حرکت و مرگ به عنوان عوامل روان شناختی اجتنابی و داشتن ویژگی های شخصیتی منحصر به فردی مثل برونگرایی، گشودگی به تجربه و توافق پذیری که جزء عوامل پذیرنده هستند؛ در پاسخگویی به درد و تحمل آن موثرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1934308 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.