مقایسه میزان بزاق در بیماران مبتلا به اچ آی وی و افراد سالم

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
حضور مقادیر کافی بزاق برای پیشگیری از بروز ضایعات دهانی، توانایی صحبت کردن و جلوگیری از پوسیدگی دندان ضروری است. این مطالعه مقطعی بر روی 50 نفر شامل 25 نفر بیمار مبتلا به اچ آی وی (گروه مورد) و 25 نفر سالم (گروه شاهد) از مراجعین مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی (ره) تهران انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی بر روی 50 نفر شامل 25 نفر بیمار مبتلا به اچ آی وی (گروه مورد) و 25 نفر سالم (گروه شاهد) انجام شد. سرعت بزاق در طی 10 دقیقه مورد اندازه گیری قرارگرفت. گروه مورد و شاهد با توجه به سن، جنس، سابقه مصرف سیگار و سایر داروها همسان بودند (9/0 > p). افرادی که سوء مصرف مواد، الکل و بیماری های سیستمیک داشتند، از هر دو گروه حذف شدند. داده ها وارد نرم افزار SPSS شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها
میانگین میزان بزاق در گروه شاهد 86/0 ± 67/4 میلی لیتر در دقیقه و در گروه مورد 8/1 ±6/3 میلی لیتر در دقیقه بود. مقایسه گروه شاهد و مورد نشان داد که میانگین میزان بزاق گروه مورد به طور معنی داری کم تر از گروه نرمال بود (01/0 = p). سطح تحصیلات (05/0p<) ، کاهش شمارش CD4 (0004/0 (p= و مصرف داروهای ضد رتروویروسی (0004/0 (p= ارتباط معنا داری با تغییرات میزان بزاق داشتند.
استنتاج
میزان بزاق در افراد مبتلا به اچ آی وی می تواند تحت تاثیر عفونت اچ آی وی قرار گیرد. بنابراین پزشکان باید توجه بیش تری به مشکلات دهانی این گروه از بیماران نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1934590 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.