ارزیابی کیفی روغن دو رقم زیتون طارم و دزفولی در شرایط اهواز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
با توجه به اینکه خصوصیات کیفی روغن زیتون تحت تاثیر شرایط محیطی و رقم می باشد. لذا این پژوهش به منظور بررسی برخی از خصوصیات کیفی روغن ارقام طارم 2 و دزفول زیتون به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 96-1395 به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که روغن استخراج شده از رقم طارم 2 دارای بالاترین ارزش پراکسید (25/9 میلی اکی والان اکسیژن بر کیلوگرم روغن) ، میزان محتوای کلروفیل (10/8 میلی گرم بر کیلوگرم روغن) و کاروتنوئید (16/0 میلی گرم بر کیلوگرم روغن) و ضریب خاموشی K232 (32/2) و K270 (61/0) بود ولی میزان محتوای فنول کل (66/552 میلی گرم بر کیلوگرم روغن) در روغن استخراج شده از میوه رقم دزفولی بیشتر بود. همچنین حداکثر میزان اسید اولئیک (52/58 درصد) و حداقل مقدار اسید پالمتیک (6/17درصد) از روغن رقم طارم2 بدست آمد در حالی که در روغن استخراج شده از رقم دزفولی مقدار اسید لینولئیک (05/18 درصد) حداکثر بود. علاوه براین، نسبت اسید اولیک به اسید لینولئیک در روغن استخراج شده در رقم طارم 2 بیشتر از رقم دزفولی بود لذا با توجه به نتایج این آزمایش می‎توان انتظار داشت که روغن استخراج شده از رقم طارم 2در مقایسه با رقم دزفولی از پایداری اکسیداتیو بالاتری برخودار باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
903 تا 915
لینک کوتاه:
magiran.com/p1934853 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!