تاثیر ورزش در آب بر تعادل و پیشگیری از سقوط مردان سالمند سالم

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
سقوط در سالمندان مشکلی جدی است که منجر به شکستگی استخوان و کاهش فعالیت بدنی در زندگی روزمره به دلیل ترس از سقوط می شود. هدف از اجرای این مطالعه تاثیر ورزش در آب بر تعادل و پیشگیری از سقوط مردان سالمند سالم بود.
روش بررسی
در این پژوهش که از نوع مطالعات شبه آزمایشی و طرح پژوهشی پیش آزمون- پس آزمون بدون گروه کنترل است، 22 مرد سالمند با میانگین سنی 2/87±64/31 سال به طور داوطلبانه شرکت کردند. آزمون های عملکردی مقیاس تعادلی برگ برای تعادل ایستا، زمان برخاستن و برگشتن برای تعادل پویا و آزمون صندلی ایستاده برای قدرت عضلانی پایین تنه و پاها در پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. پروتکل تمرینی شامل ترکیبی از تمرینات مقاومتی، حرکات کششی و تعادلی بود که در طی 10 هفته تمرینی و هفته ای سه جلسه پیگیری شد. در کلیه مراحل انجام پژوهش، ملاحظات اخلاقی (اختیاری بودن، محرمانه بودن نتایج، بی ضرر بودن برنامه تمرینی) رعایت شد. از آزمون آماری تی همبسته در سطح معنی داری 0/05 استفاده شد.
یافته ها
نتایج تی همبسته نشان داد که 10 هفته برنامه تمرینی ورزش در آب تعادل ایستا، تعادل پویا و قدرت عضلانی را بهبود می بخشد (0/05>P) و احتمال خطر سقوط در سالمندان را کاهش می دهد (0/01>P).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می رسد که برنامه تمرینی ورزش در آب سبب بهبود تعادل و قدرت عضلانی به عنوان مهم ترین شاخص برای پیشگیری از خطر سقوط سالمندان شده و پیشنهاد می شود به دلیل مزایای خوب آب برای سالمندان، برنامه تمرینی ورزش در آب در دستور کار مربیان، متخصصان و فعالان این عرصه قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
144 -151
لینک کوتاه:
magiran.com/p1935430 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.