شبیه سازی تغییرات پویای کاربری زمین با استفاده از مدل تلفیقی CA-MARK OV (مطالعه موردی: شهرستان ملکان)

پیام:
چکیده:
سطح زمین تاکنون در معرض تغییرات چشمگیر کاربری و پوشش زمین قرار گرفته که این در پهنه ها و حوزه های نفوذ مناطق سکونتگاهی ب سیار مشهودتر است. تغییرات کاربری زمین نقش مهمی در درک ارتباط متقابل بین فعالیتهای بشر و محیطزیست دارد، بنابراین بررسی این تغییرات به صورت توالی زمانی از گذ شته تا آینده (رهیافت پویا) ضروری است. در این تحقیق با کاربرد فنون سنجشازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، کاربری های زمین برای سه دوره 1987 ،2000 و 2014 به ترتیب با استفاده از ت صاویر ماهوارهای لند ست TM+ ،ETM و OLI برای شهرستان ملکان استخراج و تغییرات کاربری زمین بین این سه دوره پایش شد. در ادامه بهمنظور پیشبینی وضعیت کاربری زمین آینده منطقه برای افق 14 ساله از مدل سیای مارکوف استفاده شد. نتایج تحقیق نشاندهنده رشد زمینهای کشاورزی و مناطق انسانساخت (مسکونی) از سال 1989 تا 2014 است؛ در حالیکه در همین دوره و سعت کاربری بایر کاهش یافته است. نتایج حا صل از پیشبینی کاربری زمین آینده منطقه نشان میدهد که در دوره زمانی 2014 تا 2028 کاربری کشاورزی از 53/24 درصد به 67/25 درصد خواهد رسید که نمایانگر روند افزای شی است. طبق پیشبینی به عمل آمده میزان کاربری مناطق ان سان ساخت در منطقه در سال 2028 به 75/3 میر سد که در مقایسه با مقدار مشابه در سال 2014 افزایش خواهد یافت. نتایج تحقیق حاضر میتواند در ارتقا استراتژی های مدیریت کاربری زمین منطقه مورد بررسی نقش مفیدی ایفا کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
133 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p1935606 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.