بررسی تاثیر هلیکوباکترپیلوری، چای سیاه و جوش شیرین بر روی متابولیسم آهن و بقای رده سلولی MDCK

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه
کم خونی فقر آهن شایع ترین اختلال تغذیه ای در جهان می باشد. رژیم غذایی و عفونت هلیکوباکترپیلوری از جمله عوامل مطرح در بروز این اختلال می باشند.
هدف
در این مطالعه تاثیر عصاره چای سیاه و جوش شیرین در کنار عفونت هلیکوباکترپیلوری بر روی ژن های دخیل در جذب و ذخیره آهن و تکثیر سلولی مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها
کشت همزمان رده سلولی MDCK و هلیکوباکترپیلوری تحت تاثیر غلظت های 10، 20، 40 و 80 میکروگرم در میلی لیتر عصاره چای و 30، 40، 60 و 100 میلی مولار جوش شیرین در زمان های 24 و 48 ساعت انجام گرفت. تاثیر تیمار بر بقای سلولی توسط رنگ آمیزی تریپان بلو و بیان ژن های MYC ،TFRC ،FTH1 ،IRP2 ،IRP1و NDRG1 با روش Real-time PCR بررسی و با آزمون آماری آنووا و نمونه های مستقل تی آنالیز گردید.
یافته ها
تغییر معناداری از بیان ژن های دخیل در متابولیسم آهن تحت تاثیر تیمار چای، جوش شیرین و هلیکوباکترپیلوری در رده سلولی MDCK مشاهده نشد. افزایش بیان ژن MYC تحت تاثیر تیمار چای و بی کربنات در حضور هلیکوباکترپیلوری در زمان 24 ساعت و تحت تاثیر عصاره چای در زمان 48 ساعت بدون حضور هلیکوباکترپیلوری مشاهده شد (0/05P<). همچنین افزایش بیان ژن NDRG1 با و بدون حضور هلیکوباکترپیلوری در زمان 24 و 48 ساعت تحت تیمار عصاره چای، مشاهده شد (0/05P<).
نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد که بی کربنات سدیم و چای به تنهایی تاثیری بر وضعیت آهن ندارند. با توجه به افزایش بیان ژن MYC تحت تاثیر عصاره چای، کاهش مصرف چای به عنوان یک راهکار پیشگیری از خطر بدخیمی پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
36 تا 43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1935619 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!