کشف عناصر کلیدی بهزیستی مسیر شغلی: یک مطالعه کیفی براساس تعاریف جدید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
بهزیستی مسیر شغلی، تجارب عاطفی مثبت در رابطه با مسیر شغلی افراد است که می تواند موجب شکوفایی و پیشرفت افراد در زندگی شود. هدف این پژوهش کشف عناصر اصلی بهزیستی مسیر شغلی براساس تعاریف ارایه شده جدید در این زمینه است.
روش و مواد
پژوهش حاضر از نوع اکتشافی است که با روش کیفی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه شهید بهشتی تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 73 نفر انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از روش مصاحبه و تحلیل داده ها با تکنیک تحلیل مضمون انجام شد.
یافته ها
میانگین (انحراف معیار) سن مشارکت کنندگان (81/8) 38 سال بود. 34 (6/46%) نفر زن و 39 (4/53%) نفر مرد بودند. 31 (5/42%) نفر، کمتر از 10 سال و 42 (5/57%) نفر بیش از 10 سال سابقه کار داشتند. عناصر اصلی بهزیستی مسیر شغلی در کارکنان دانشگاه شهید بهشتی تهران به ترتیب حس رضایت و شادکامی نسبت به مسیر شغلی (7/65%) ، روابط مثبت بین فردی (9/%58) ، اشتیاق (52%) ، رابطه سازمانی مثبت (6/50%) ، عملکرد شغلی (4/42%) ، تعادل بین کار و زندگی (7/39%) ، یادگیری و رشد (9/36%) ، گذارهای مسیر شغلی (1/30%) ، ثبات هیجانی (7/28%) ، حس هدفمندی و معنا (6/24%) ، تحقق- شایستگی (9/21%) و تسلط محیطی (1/19%) بودند.
نتیجه گیری
مطالعه نشان داد که حس رضایت و شادکامی نسبت به مسیر شغلی، روابط مثبت بین فردی، اشتیاق، رابطه سازمانی مثبت، عملکرد شغلی، تعادل بین کارو زندگی، یادگیری و رشد، گذارهای مسیر شغلی، ثبات هیجانی، حس هدفمندی و معنا، تحقق- شایستگی، تسلط محیطی، عناصر اصلی بهزیستی مسیر شغلی در کارکنان دانشگاه شهید بهشتی تهران بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
90 تا 98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1935962 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!