بررسی رفتار فصل مشترک خاک-ژئوگرید در آزمایش برش مستقیم، با تاکید بر اندازه ابعاد چشمه های ژئوگرید و تراکم نسبی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
رفتار و مقاومت برشی فصل مشترک خاک دانه ای-ژئوسنتتیک مورد توجه برخی از محققین بوده است. اهمیت این مساله به دلیل کاربرد زیاد ژئوسنتتیک ها در لایه های خاک به منظورهای مختلف می باشد. از خانواده بزرگ ژئوسنتتیک ها می توان گفت که ژئوگرید بیشترین کاربرد و سطح استفاده شده را در میان لایه های خاک داراست. این مقاله شرح و نتایج پژوهشی است که بر روی فصل مشترک خاک دانه ای- ژئوگرید انجام گرفته است. روش مطالعه آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس برای ژئوگرید با اندازه های مختلف چشمه، و خاک دانه ای با درصد تراکمهای مختلف می باشد. شاخص ارزیابی نتایج بر مبنای منحنی های رفتاری خاک یعنی منحنی های تنش-جابجایی و مقاومت پیک می باشد. هدف بررسی تاثیر اندازه چشمه ژئوگرید و درصد تراکم نسبی خاک بر روی رفتار و مقاومت برشی می باشد، چرا که مقدار مقاومت برشی ناشی از سه مولفه می باشد 1 ): مقاومت ناشی از اصطکاک و قفل و بست دانه های خاک با یکدیگر. 2) مقاومت ناشی از اصطکاک دانه های خاک با سطح ژئوگرید. و 3 )مقاومت ناشی از برخورد خاک با نوارهای عرضی ژئوگرید. به منظور ارزیابی راحت تر، پارامتر αبه صورت نسبت تنش برشی حداکثر در سطح مشترک خاک-ژئوگرید به تنش برشی حداکثر در خاک تعریف شد. نتایج نشان می دهد با افزایش تراکم خاک، کاهش مقاومت در فصل مشترک خاک-ژئوگرید بیشتر می شود و همچنین با کاهش فواصل نوارهای عرضی ژئوگرید، مقاومت برشی فصل مشترک خاک-ژئوگرید بیشتر کاهش خواهد یافت.
زبان:
فارسی
صفحات:
949 تا 960
لینک کوتاه:
magiran.com/p1936701 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!