ارزیابی ژنتیکی ناهنجاری های تولیدمثلی و صفات باروری با مدل های مختلط استاندارد و یک طرفه در گاوهای هلشتاین

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ژنتیکی صفات جفت ماندگی، متریت، تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی و روزهای باز با مدل های استاندارد و یک طرفه براساس داده های زایش اول 50230 راس گاو هلشتاین جمع آوری شده در سال های 1387 تا 1396 در 17 گله بزرگ گاو شیری، بود. داده ها با مدل دام گوسی - آستانه ای چهارصفتی با دو مدل استاندارد و یک طرفه واکاوی شدند. در مدل یکطرفه، آثار علی بروز جفت ماندگی بر متریت، تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی و روزهای باز، متریت بر تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی و روزهای باز و تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی بر روزهای باز در نظر گرفته شدند. اثرات علی جفت ماندگی و متریت بر تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی به ترتیب 0. 19 و 0. 09 سرویس، بر روزهای باز به ترتیب 4. 74 و 5. 38 روز و اثر علی تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی بر روزهای باز 33 روز به دست آمدند. روابط علی بین صفات به جز جفت ماندگی بر متریت و همبستگی های فنوتیپی و باقیمانده بین ناهنجاری ها و باروری تحت دو مدل از لحاظ آماری معنی دار بودند. میانگین های پسین وراثت پذیری جفت-ماندگی، متریت، تعداد تلقیح به ازای آبستنی و روزهای باز در مدل استاندارد به ترتیب 0. 15، 0. 17، 0. 07 و 0. 09 و در مدل یک طرفه به ترتیب 0. 16، 0. 17 ، 0. 07 و 0. 1 برآورد گردیدند که همه آنها از لحاظ آماری معنی دار بودند؛ ولی با یکدیگر اختلاف آماری معنی داری نداشتند. بنابراین، این مدل می تواند به عنوان جایگزین برای مدل استاندارد در ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدمثلی زایش نخست گاوهای هلشتاین به کار رود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
499 -511
لینک کوتاه:
magiran.com/p1936842 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.