مواجهه با عوامل استرس زا در بین تکنسین های فوریت پزشکی مراکز اورژانس پیش بیمارستانی استان آذربایجان شرقی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
حرفه فوریت های پزشکی بطور ذاتی استرس زا است. تکنسین های فوریت پزشکی استرس های زیادی را به جهت محیط کاری و شرایط بیماران تجربه می نمایند. میزان مواجهه با عوامل استرس زا بر سلامت پرسنل و مراقبت بیماران اثر گذار است. هدف این مطالعه تعیین میزان مواجهه با عوامل استرس زا در بین تکنسین های فوریت پزشکی آذربایجان شرقی می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی- مقطعی 320 تکنسین از 98 پایگاه اورژانس آذربایجان شرقی شرکت نمودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی میزان مواجهه با عوامل استرس زا استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج این مطالعه نشان داد از میان 45 عامل استرس زای شغلی تجربه شده، میانگین میزان مواجهه 79/2 از پنج بود. بیشترین میانگین میزان مواجهه با عوامل استرس زا شامل انتقال بیماران بدحال با آمبولانس با میانگین 76/3 بود و کمترین میانگین میزان مواجهه؛ مربوط به عدم اطلاع از کاربرد صحیح تجهیزات با میانگین 06/2 گزارش شد. همچنین بین میزان مواجهه با عوامل تنش زای شغلی با تعداد ماموریت، مدرک تحصیلی و نوع استخدام ارتباط معنی داری دیده شد.
نتیجه گیری
در این مطالعه میزان مواجهه با عوامل استرس زا در بین پرسنل فوریت های پزشکی در حد متوسط به بالا بود. شناسایی میزان مواجهه با عوامل استرس زا می تواند در برنامه ریزی و پیشگیری در جهت کاهش میزان مواجهه و کنترل استرس در بین تکنسین های فوریت پزشکی موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1936972 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.