ارتباط سلامت معنوی و کیفیت زندگی در بیماران دیابتی نوع 2: یک مطالعه مقطعی در یزد

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
سلامت معنوی به عنوان فاکتوری بنیادین که به زندگی بشر معنا و مفهوم می بخشد باعث ارتقاء کیفیت زندگی و پیشگیری از بیماری ها می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سلامت معنوی و کیفیت زندگی در مبتلایان به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت یزد در سال 1397 اجرا گردید.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی-مقطعی در سال 1397 اجرا شد. نمونه مطالعه 600 بیمار 74-40 ساله مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بودند. داده ها از طریق پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، سلامت معنوی و کیفیت زندگی بیمارن دیابتی جمع آوری شد. داده ها پس از ورود به نرم افزار SPSS24 با استفاده روش های آمار توصیفی، رگرسیون و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
میانگین نمره سلامت معنوی و کیفیت زندگی افراد مطالعه به ترتیب (14/39) 81/34 و (11/02) 79/34بود. بین نمره سلامت معنوی و کیفیت زندگی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت (0/69=R و 0/02=P). بین متغیر تحصیلات با سلامت معنوی (0/02=P) و کیفیت زندگی (00/0=P) اختلاف آماری معناداری وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری
نتایج مطالعه توجه به بعد معنوی سلامت در جهت ارتقاء کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2 شهر یزد را نشان می دهد. با توجه به پتانسیل مذهبی شهر یزد برنامه ریزان بخش دیابت باید توجه به این امر را در طرحهای مراقبتی خود بگنجانند.
زبان:
فارسی
صفحات:
642 -652
لینک کوتاه:
magiran.com/p1937373 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.