مقیاس ارزیابی عملکرد دبیران تربیت بدنی مبتنی بر معادلات ساختاری و مدلسازی روابط میان عوامل

پیام:
چکیده:
ارزشیابی آموزگاران از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در زمینه های آموزشی و تربیتی مطرح بوده است. لذا، هدف از انجام این تحقیق تبیین ابعاد، ارائه مقیاس و مدل سازی ابعاد ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی بود. تحقیق به روش آمیخته (کیفی– کمی) انجام شد. جامعه آماری مطابق نمونه های تحقیق و شامل 120 نفر معلمان تربیت بدنی شاغل در مدارس اسلامشهر تهران بود. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای با 39 سوال بسته پاسخ بود. پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ برای توانایی فنی 942/0، مهارت های ارتباطی913/0، مهارت های رهبری919/0، مهارت های ویژه 691/0 و نظم و انضباط791/0 به دست آمد. مهارت های فنی معلمان بر سایر مهارت های ایشان موثر است. همچنین مهارت های ارتباطی بر مهارت رهبری اثرگذار است و مهارت های رهبری بر مهارت های ویژه معلمان تاثیر دارد. مقیاس عددی به دست آمده می تواند به منظور ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی مدارس به کار گرفته شود. همچنین توجه به مقادیر و بارهای عاملی مقیاس می تواند مورد توجه مدیران و ارزیابان قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
149 -165
لینک کوتاه:
magiran.com/p1937566 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!