سنتز جاذب پلیمری قالب ملکولی به منظور استخراج انتخابی یک علف کش تریازینی از نمونه بیولوژیک

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
افزایش تولید و استفاده از آفت کش‎ها برای اهداف کشاورزی سبب بروز ریسک‎های فراوان برای سلامتی انسان و محیط زیست می گردد لذا ارزیابی تراکم آن ها در نمونه‎های شغلی و محیطی به منظور برآورد میزان مواجهه ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف سنتز پلیمر قالب ملکولی به عنوان یک جاذب نوین و اختصاصی در آنالیز مقادیر پایین علف کش متری بوزین از نمونه‎ بیولوژیک به انجام رسید.
روش بررسی
پلیمر قالب ملکولی از طریق کوپلیمریزاسیون آفت کش مورد نظر به عنوان ملکول الگو در حضور متاکریلیک اسید و اتیلن گلیکول دی متاکریلات به ترتیب به عنوان مونومر عاملی و پیوند دهنده عرضی سنتز شد. پس از آن به منظور اثبات توانایی پلیمر قالب ملکولی سنتز شده در تشخیص انتخابی آنالیت مورد نظر از نمونه بیولوژیک، پارامتر‎های موثر در جذب و بازیافت متری بوزین توسط جاذب پلیمری سنتز شده از طریق استخراج فاز جامد بهینه سازی گردید. تعیین مقدار علف کش توسط کروماتوگرافی مایع با راندمان بالا صورت گرفت.
یافته‎ها: براساس نتایج حاصل، سنجش ریز مقدار علف کش مورد نظر با استفاده از پلیمر قالب ملکولی به طور موفقیت آمیزی به انجام رسید و مقادیر بهینه متغیرهای موثر در کارایی فرآیند استخراج به این شرح تعیین گردید: مقدار بهینه جاذب پلیمری 51/13 میلی گرم، pH نمونه برابر 3، فلوی عبوری نمونه 1 میلی لیتر بر دقیقه، حجم حلال شویش 33/1 میلی لیتر، دبی شویش 3 میلی لیتر بر دقیقه و مقدار اسید موجود در ترکیب حلال شویش 10 درصد. حد تشخیص و کمی سازی روش به ترتیب ppb 0119/0 و 0397/0 محاسبه شد.
نتیجه گیری
روش طراحی شده می تواند برای آماده سازی نمونه با استفاده از جاذب پلیمری سنتز شده و تحت شرایط بهینه سازی شده برای استخراج و تعیین مقدار انتخابی و دقیق مقادیر اندک علف کش مورد نظر از نمونه بیولوژیک استفاده گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1937800 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.