بررسی تاثیر بازارگرایی بیش فعالانه بر تجاری سازی محصولات دانش بنیان با نقش میانجی بازارسازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازارگرایی بیش فعالانه و گرایش به کارآفرینی با نقش میانجی متغیر بازارسازی بر موفقیت تجاریسازی در محصول های دانشبنیان حوزه سلامت (دارو) انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران عامل یا بازاریابی و فروش تمام 179 شرکت تولید دارویی است؛ بدین منظور پرسشنامه ای طراحی شده و پس از ارزیابی آزمون های اطمینان، برای نمونه آماری شامل 122 نفر از مدیران ارسال شد. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. برای آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بازارگرایی بیش فعالانه و گرایش به کارآفرینی، تاثیر معنادار و مثبت بر موفقیت تجاری سازی دارد. در این میان تنها بازارسازی/ ترجیحات به عنوان میانجی بین بازارگرایی بیش فعالانه و موفقیت تجاری سازی موردقبول واقع شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -149
لینک کوتاه:
magiran.com/p1938517 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.