مدل پواسن دو متغیره با صفر آماسیده با اثر تصادفی چوله نرمال و کاربرد آن

پیام:
چکیده:
در سال های اخیر از رگرسیون پواسن برای مدل بندی متغیرهای پاسخ شمارشی استفاده شده است. زمانی که مجموعه داده های شمارشی دارای فراوانی بیش از حد در عدد صفر باشند، استفاده از رگرسیون پواسن مناسب نیست. در این مقاله، از دو مدل رگرسیون پواسن با صفر آماسیده و رگرسیون پواسن دو متغیره با صفر آماسیده با اثر تصادفی برای مدل بندی پاسخ شمارشی با فراوانی بیش از حد در عدد صفر استفاده شده است. معمولا توزیع اثر تصادفی را نرمال فرض می کنند، اما در این مقاله از توزیع چوله نرمال که از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به توزیع نرمال برخوردار است به عنوان توزیع اثر تصادفی استفاده کرده ایم. در پایان مدل بدست آمده برای تحلیل داده های مربوط به تعداد واحدهای مردودی و نیم سال های مشروطی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز مورد استفاده قرار گرفته است و از روش شبیه سازی برای اعتبار سنجی مدل بدست آمده استفاده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p1938594 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!