تاثیر آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر سخت رویی و تعادل عاطفه مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش روان شناسی مثبت نگر بر سخت رویی و تعادل عاطفه مادران کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه – بیش فعالی انجام شد. روش پژوهش، از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مادران کودکان دارای اختلال کاستی توجه - بیش فعالی بود که در سال 97-1396 برای درمان فرزند خود به مرکز جامع اعصاب و روان آتیه در تهران مراجعه کرده بودند. تعداد 28 نفر از مادران به عنوان نمونه پژوهش از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (13) و گروه کنترل (15) جایگزین شدند. گروه آزمایشی در 10 جلسه آموزش (هفته ای 1 جلسه؛ هر جلسه 120 دقیقه ) شرکت کردند، در حالی که گروه کنترل در این جلسات شرکت نکرد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های سخت رویی کوباسا (1979) و عواطف پاناس (1988) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره با به کارگیری نرم افزار spss25 تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر مفاهیم روان شناسی مثبت نگر به افزایش معنادار در میزان سخت رویی و مولفه های آن (به غیر از چالش، (05/0<p)، عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی در مادران کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه – بیش فعالی منجر شده است(05/0 >p). با توجه به یافته های پژوهش، استفاده از برنامه آموزش مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر در جهت ارتقاء سخت رویی و افزایش هیجان مثبت مادران کودکان دارای اختلال کاستی توجه – بیش فعالی باهدف ایمن سازی روانی آن ها پیشنهاد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1938819 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!