پیشبینی و تعیین پارامترهای تاثیرگذار بر افت انرژی موضعی سیستم های کالورت با استفاده از روش هوشمند الگوریتم تکاملی

پیام:
چکیده:

به منظور انتقال آب از یک سمت خاک ریز به سمت دیگر آن از سازه های به نام کالورت استفاده می شود. کالورت ها در انواع مقاطع هندسی مختلف کاربرد داشته و علی رغم ظاهر ساده آن ها طراحی این سازه ها نیاز به انجام محاسبات دقیق داشته و عملکرد آن ها از پارامترهای مختلفی تاثیر می پذیرد. تخمین دقیق افت انرژی در کالورت نقش مهمی در طراحی بهینه سیستم های کالورت دارد. در این مقاله برای مدل سازی ضریب افت انرژی موضعی در کالورت ها با هندسه های مختلف (دایروی و مستطیلی شکل)، جهت شبیه سازی و تخمین ضریب افت انرژی موضعی، مدل های متعدد با ورودی های مختلفی تعریف گردید و نتایج حاصله 1- کارایی روش برنامه ریزی بیان ژن (GEP) را در تخمین ضریب افت انرژی موضعی سیستم های کالورت به اثبات رسانید، 2- مشخص گردید که مدل با پارامترهای ورودی (Fr, θ) در تخمین ضریب افت انرژی موضعی ناشی از وجود خم در مسیر و مدل با پارامترهای ورودی (Fr,) در تخمین ضریب افت انرژی موضعی ناشی از دهانه ورودی دارای بیش ترین دقت هستند. معیار های ارزیابی (R,DC,RMSE) در مدل برتر تست مربوط به پیش بینی ضریب افت موضعی ناشی از وجود خم در مسیر برابر (0/074، 0/943، 0/972) و معیارهای ارزیابی در مدل برتر تست مربوط به پیش بینی ضریب افت موضعی ناشی از دهانه ورودی برابر با (0/04، 0/92، 0/962) می باشد. هم چنین مطابق با نتایج آنالیز حساسیت، پارامتر θ در تخمین ضریب افت انرژی موضعی ناشی از وجود خم در مسیر و پارامتر در تخمین ضریب افت انرژی موضعی ناشی از دهانه ورودی بیش ترین تاثیر را داشتند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1073 -1085
لینک کوتاه:
magiran.com/p1938857 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.