اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر ارتباط والدین باکودک آهسته گام

چکیده:
هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر ارتباط والدین با کودک آهسته گام خویش بود.پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون–پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه والدین دانش آموزان آهسته گام مشغول به تحصیل در مقطع ابتدایی در سال1394-1393 شهر سمنان بود و نمونه این پژوهش، 30 زوج از والدین دانش آموزان آهسته گام بودند که با روش نمونه گیری در دسترس از مدارس شهر سمنان انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی در 8 جلسه آموزشی برنامه فرزندپروری مثبت (هر هفته یک جلسه و هر جلسه 90 دقیقه) شرکت کردند؛ در حالی که به گروه کنترل هیچ آموزشی ارائه نشد. ابزار استفاده در این پژوهش پرسشنامه جمعیت شناختی و مقیاس رابطه والد–کودک پیانتا (1994) بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری با به کارگیری نرم افزار SPSS(نسخه 22) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها حاکی از تفاوت معنادار نمرات پیش آزمون و پس آزمون(05/0 (p< بود. می توان نتیجه گرفت برنامه فرزند پروری مثبت باعث بهبود روابط والدین و فرزند می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1938907 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.