دیسانتری ایجاد شده توسط کمپیلوباکتر کولی مقاوم به ماکرولید و فلوروکویینولون در مرکز ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
جنس کمپیلوباکتر یکی از علل اصلی گاستروانتریت حاد است. این مطالعه به منظور بررسی فراوانی کمپیلوباکتر کولی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی کمپیلوباکتر کولی جدا شده از نمونه های اسهال عفونی بیماران می باشد.
روش بررسی
در یک مطالعه مقطعی-توصیفی بین اردیبهشت تا آبان 1394 تعداد 200 نمونه اسهالی بیمارانی که در فاصله زمانی اردیبهشت تا آبان 1394 به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک (ولی عصر (عج) و کودکان امیرکبیر) مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. رنگ آمیزی گرم تغییریافته و کشت بر روی محیط های Modified charcoal-cefoperazone-deoxycholate agar (mCCDA) و بروسلا آگار همراه با فیلتر و Polymerase chain reaction (PCR) از ژن CeuE جهت شناسایی استفاده گردید. مقاومت آنتی بیوتیکی به صورت فنوتیپی و ژنوتیپی به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین، اریترومایسین، سیپروفلوکساسین، آمپی سیلین، جنتامایسین مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
از 200 نمونه اسهال عفونی با روش رنگ آمیزی گرم تغییریافته دو مورد (1%)، با استفاده از روش کشت پنج مورد ایزوله گردید که دو ایزوله (1%) از کشت بر روی محیط mCCDA و سه ایزوله (1/5%) از محیط بروسلا آگار همراه با فیلتر و با تکنیک PCR نیز پنج مورد (2/5%) کمپیلوباکترکولی تشخیص داده شد. میزان مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به تتراسایکلین، اریترومایسین، سیپروفلوکساسین پنج مورد (100%)، آمپی سیلین چهار مورد (%80)، جنتامایسین دو مورد (40%) و فراوانی ژن های CmeB، qnrS، tet(o) و وجود موتاسیون در 23srRNA پنج مورد (100%)، gyrA4 چهار مورد (80%)، gyrA5 سه مورد (60%)، gyrA6 پنج مورد (100%)، Oxa61 چهار مورد (60%)، aphA-3-1 یک مورد (20%) دیده شد.
نتیجه گیری
در این مطالعه کمپیلوباکتر کولی دارای مقاومت صد درصدی نسبت به سیپروفلوکسازین و اریترومایسین به عنوان عامل باکتریال ایجاد کننده دیسانتری البته با شیوع کم در منطقه مرکزی ایران معرفی می گردد.
نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
736 -741
لینک کوتاه:
magiran.com/p1940233 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!