اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) به شیوه ی اینترنتی در کاهش علائم افسردگی دانشجویان

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) به شیوه ی اینترنتی در کاهش علائم افسردگی دانشجویان بود.
روش کار
در یک طرح پژوهشی نیمه آزمایشی تعداد 36 نفر دانشجو که دارای علائم افسردگی بودند با استفاده از آزمون افسردگی بک و بر اساس ملاک های ورود به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (18 نفر) و گروه کنترل (18 نفر) اختصاص داده شدند. مشارکت کنندگان گروه آزمایش 8 جلسه مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (2 جلسه حضوری و 6 جلسه به شیوه ی اینترنتی با حمایت درمانگر) دریافت نمودند. مشارکت کنندگان هر دو گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 2 ماهه به وسیله آزمون افسردگی بک (BDI-II) و پرسشنامه پذیرش و عمل (AAQ-II) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-22 موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج تحلیل داده ها، نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه ی اینترنتی باعث کاهش معنا دار نمرات علائم افسردگی و افزایش انعطاف پذیری روان شناختی مشارکت کنندگان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، در مراحل پس آزمون و پیگیری شده است.
بحث و نتیجه گیری
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به روش خودیاری با استفاده از اینترنت در کاهش علائم افسردگی و افزایش انعطاف پذیری روان شناختی دانشجویان موثر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1940528 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.