بررسی وضعیت آموزش دندانپزشکی ایران و عوامل مرتبط با آن در طی سال های 1397-1357

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
‏ کمیت و کیفیت آموزش علم دندانپزشکی به منظور پاسخگویی به نیازهای درمانی آحاد جامعه دارای اهمیت فراوانی است. پیشرفت های آموزشی این علم و رشد و توسعهدانشکده های دندان پزشکی بعد از پیروزی انقلاب٬ ضرورت تغییرروش های منسوخ و قدیمی را یادآور گردید.این تحقیق جهت بررسی میزان تحقق اهداف برنامه آموزشی وهمچنین وجود خلاء اطلاعاتی در مورد آن ، از اطلاعات موجود کلیه دانشکده های دندانپزشکی کشوردرطی سال های 1397-1357 انجام گرفت .
روش بررسی
روش شناسی پژوهش حاضر که به لحاظ هدف٬ از نوع مطالعات کاربردی واز نوع توصیفی-تحلیلی بود و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدارک و بروندادهای علمی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش عالی و تمامی دانشکده های دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بود که عواملی مانند تعداد دانشکده ها٬ تعداد رشته های تخصصی٬ وضعیت تدوین کتاب و عواملی دیگر مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند.
نتیجه گیری
به نظر می رسد برونداد علمی دانشکده های دندانپزشکی در طی 40 سال گذشته رشد صعودی مناسبی داشته اند و در این زمینه جایگاه مناسبی را به خود اختصاص داده اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
244 -250
لینک کوتاه:
magiran.com/p1940919 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.