شاخص های جمعیتی علف های هرز نظام های زراعی تک کشتی پیاز (.Allium cepa L) در منطقه جیرفت

پیام:
چکیده:
به منظور مطالعه شاخص های جمعیتی علف های هرز نظام های زراعی تک کشتی پیاز، نمونه برداری از پنج نظام شامل چهار نظام تک کشتی پیاز (کمتر از سه سال (1S)، سه تا پنج سال (2S)، پنج تا هشت سال (3S)، بیش از هشت سال (4S)) و نظام آیش (F) به روش سیستماتیک تصادفی در سه مرحله قبل از کاشت، 60 روز پس از کاشت و 30 روز پس از برداشت در سال زراعی 95-1394 در منطقه جیرفت انجام شد. از 28 گونه علف هرز مشاهده شده، 16 گونه در هر پنج نظام مشترک بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، نظام تک کشتی بر تراکم گونه های علف هرز اویارسلام، پنیرک، آفتاب پرست و سلمک اثر معنی دار داشت و تراکم این گونه ها به ترتیب 14/64، 14/16، 13/90 و 11/97 علف هرز در مترمربع بود. افزایش مدت تک کشتی از سه سال به بیش از هشت سال باعث افزایش تراکم گونه های علف های هرز شد. ارزیابی تداوم تک کشتی پیاز بر شاخص های تنوع علف های هرز تاثیر معنی داری داشت. بیشترین شاخص های سیمپسون، شانون، منهینک و یکنواختی در نظام 4S به ترتیب با مقدار 0/92، 2/76، 0/90 و 0/99 و کمترین آنها در نظام F با مقدار 0/78، 0/89، 0/78 و 0/95 مشاهده شد. به طورکلی تداوم تک کشتی پیاز باعث افزایش تراکم هر یک از علف های هرز و افزایش معنی دار شاخص های تنوع گونه ای شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1941316 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!