اثر بخشی آتش سوزی تجویز شده، کنترل مکانیکی و شیمیایی بر مدیریت ورک (Rosa persica) در مراتع تخریب شده

پیام:
چکیده:
امروزه کنترل گیاهان مهاجم در مراتع تبدیل به یک چالش مهم برای مدیریت منابع طبیعی شده است. گیاه ورک (.Rosa persica Michx. ex Juss) یکی از گونه های مهاجم در ایران است. این گونه در مراتعی که ورود پیدا کرده، به سرعت گسترش یافته و بر ساختار و عملکرد پوشش گیاهی بومی منطقه تاثیر منفی گذاشته است. در این تحقیق به بررسی روش های کنترل مکانیکی، شیمیایی و آتش سوزی تجویز شده در کاهش تراکم ورک در مراتع تخریب شده در قالب طرح آزمایشی کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه سال متوالی پرداخته شد. نتایج نشان داد که اعمال روش های تلفیقی نقش موثرتری در کنترل ورک داشته و در بین روش های مورد مطالعه آتش سوزی تجویز شده به همراه کنترل شیمیایی نقش موثرتری در کاهش جمعیت ورک داشت. تیمار تلفیقی آتش سوزی و کنترل فیزیکی از طریق قطع اندام های هوایی از سطح زمین و آتش سوزی به همراه قطع اندام های زیر زمینی، نیز نشان داد که هر دو روش در کاهش جمعیت ورک موثر بوده ولی تفاوت معنی داری بین این دو روش در سطح پنج درصد دیده نشد. به دلیل ایجاد آشفتگی در خاک در روش قطع اندام های زیر زمینی پیشنهاد می شود در کنترل ورک از روش آتش سوزی به همراه قطع اندام های هوایی به جای قطع ریشه استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1941318 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!