شرایط ایجاد ضمان ناشی از خطای در تشخیص قبل از تولد و نحوه جبران خسارت با تطبیق در حقوق انگلستان

پیام:
چکیده:
یکی از فن آوری های علم ژنتیک، آزمایش های تشخیص قبل از تولد می باشد . والدین با انجام آزمایش های تشخیص قبل از تولد درصد د هستند که از حق قانونی خود مبنی بر سقط جنین معلول که در ایران طبق ماده واحد ه سقط درمانی مصوب 1384 و در انگلستان طبق قانون معلولیت ماد رزاد ی1976 مقرر گردیده است، استفاده نمایند جمع آوری داده ها در این مقاله استفاده از منابع کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی به منظور بهره گیری از منابع د اخلی و مقالات انگلیسی بود ه که از طریق کتابخانه ای د سترسی به آنها د شوار یا ناممکن بود ه است. مطالب مرتبط از منابع مختلف جمع آوری و سپس با تحلیل مطالب بر اساس د کترین حقوق د اخلی و نظام حقوقی انگلستان به رشته تحریر درآمد ه است. اگر پزشک به تصمیم والدین مبنی بر سقط جنین معلول در صورت حصول شرایط، وقعی ننهد و ضرری که همان تولد کودک معلول است به وقوع بپیوند د ، والدین می توانند خسارت وارد ه را مطالبه نمایند .
نتیجه گیری
در نظام حقوقی انگلستان در صورت تحقق ارکان مسئولیت مد نی و بر اساس نظریه تقصیر والدین و کودک معلول می توانند هزینه های اضافی ناشی از تولد کودک معلول را مطالبه نمایند . در نظام حقوقی ایران حکم به پرد اخت جبران خسارت بر اساس د یه و ارش چند ان موجه نیست؛ اما حکم به پرد اخت مستمری در مقابل د یه و ارش منطقی تر می باشد . اما به نظر می رسد برای احقاق حق زیان د ید ه باید به فکر تاسیس نظام خاص جبران خسارت بود .
نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
74 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1941426 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!