اثرتحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال برعلائم اختلال مجاری ادراری تحتانی در فلج مغزی

چکیده:
زمینه
اختلالات دفع اد راریکی از مشکلات بیماران با مثانه ی عصبی از جمله کودکان مبتلا به فلج مغزی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال بر بعضی از علائم اختلالات مجاری اد راری تحتانی در کودکان و نوجوانان مبتلا به فلج مغزی طراحی و اجرا گردید .
روش کار
38 کودک و نوجوان مبتلا به فلج مغزی در این مطالعه مد اخله ای از نوع قبل و بعد شرکت کرد ند . پس از جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی و انجام معاینه بالینی، علائم اختلالات اد راری از طریق ثبت وقایع روزانه و مقدار حجم اد رار باقی ماند ه با استفاده از اولتراسونوگرافی ارزیابی شد ند . سپس درمان نورومود ولاسیون با استفاده از تحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال به مد ت 12 جلسه انجام شد . از آزمون های t زوجی و آزمون د قیق فیشر جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده و مقاد یر05/0>p به عنوان سطح معنی د اری در نظر گرفته شد .
یافته ها
تاثیر تحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال در موارد تکرر اد رار (001/0=p) و بی اختیاری استرسی (008/0=p) معنی د ار شد . اختلاف معنی د اری بین وجود انحراف ستون فقرات وبروز اختلال دفع اد رارد ید ه نشد (05/0<p). بین علائم اد راری با تون عضلانی و توانایی راه رفتن رابطه معنی د اری مشاهده نگردید (05/0<p). در کودکان با وضعیت ذهنی عاد ی تعد اد د فعات دفع اد رار بیشتر بود ( 04/0=p).
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان د اد که تحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال در درمان برخی از علائم اختلال مجاری اد راری تحتانی در کودکان و نوجوانان فلج مغزی موثر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1941436 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!