بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی با هوش هیجانی در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز

پیام:
چکیده:
زمینه
سارکوئید وز بیماری گرانولوماتوز مزمن، می تواند اثراتی عمیق بر عملکرد و کیفیت زند گی بگذارد . در این میان، هوش هیجانی یکی از مولفه هایی است که در مدیریت هیجان در شرایط سخت نقش د ارد . شخصیت نیز به عنوان خصوصیات با دوام و باثبات یک فرد ، با مرگ و میر، ناخوشی و جنبه های روانشناختی در بیماری های مزمن د رارتباط است. هدف این مطالعه، بررسی رابطه هوش هیجانی با ویژگی های شخصیتی در بیماران مبتلا به سارکوئید وز بود .
روش کار
این پژوهش توصیفی از نوع مقطعی است که در آن همبستگی بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی در بیماران مبتلا به سارکوئید وز بررسی شده است. نمونه ها به صورت تمام شماری انتخاب شد که شامل 50 نفر بودند . از پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته، پرسشنامه MMPI-2 و پرسشنامه هوش هیجانی شوت استفاده گردید .
یافته ها
نمره میانگین هوش هیجانی بالاتر از متوسط بود . 10% از بیماران افسرد گی واکنشی نسبت به بیماری و ویژگی های پرخاشگری د اشتند . 56% سازگاری متوسط و50% از بیماران ویژگی های استقلال و کارآمد ی، فرمانبرد اری و اجتناب از روابط صمیمی د اشتند . بیماران با هوش هیجانی پایین به طور معنی د اری نمره بیشتری در هیستریا د اشتند (03/0 = P).
نتیجه گیری
سازگاری در بیماران تحت مطالعه، متوسط بود . وجود فشارهای ذهنی و درماند گی، نشان د هند ه پیش آگهی خوب آنها برای درمان می باشد . لذا توجه همه جانبه به بیماری های جسمانی در جهت پیشبرد درمان جسمانی و روانی بیماران از اهمیت بالایی برخورد ار است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
90 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1941447 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!