اثر سه روز مصرف مکمل گلوتامین بر شاخصهای آسیب عضلانی پس از فعالیت برونگرای پرس پا

پیام:
چکیده:
زمینه
کوفتگی عضلانی تاخیری پس از اجرای فعالیت های مقاومتی یا تمرینات دارای جزء برونگرا احتمالا در اثر آسیب و تخریب ساختار عضلانی بوجود می آید و تغذیه با ایفای نقش حیاتی در هر دو فرایند سنتز و کاتابولیسم پروتئین می تواند بر میزان آسیب عضلانی موثر باشد . هدف از این تحقیق بررسی اثر سه روز مکمل یاری گلوتامین بر شاخص های آسیب عضلانی پس از یک جلسه فعالیت حاد برون گرا بود .
روش کار
20 مرد د اوطلب غیرورزشکار به صورت تصاد فی و دوسوکور به دو گروه مکمل (gr/Kg/day 1/0 گلوتامین) (10=n) و د ارونما (gr/Kg/day 1/0 مالتود کسترین) (10=n) تقسیم شد ند . کراتین کیناز سرم از طریق روش فتومتریک و د رد عضلانی با استفاده از مقیاس استاند ارد PAS در زمان های پیش، 24، 48 و 72 ساعت پس از آزمون مقاومتی که شامل حرکت پرس پا بود ، اندازه گیری شد .
یافته ها
مصرف سه روز متوالی مکمل اسید آمینه گلوتامین تفاوت معنی د اری در کاهش شاخص های تخریب عضلانی پس از فعالیت برونگرای پرس پا ند اشت.
نتیجه گیری
به نظر می رسد که این میزان مکمل یاری در تعد اد روزها و دوز روزانه جهت نشان د اد ن اثرات مثبت این اسید آمینه کافی نبود ه و باید به میزان و یا روزهای بیشتری مصرف گردد . لذا برای روشن شد ن اثرات مکمل گلوتامین نیاز به مطالعات بیشتر با اندازه گیری سایر شاخص های آسیب عضلانی و د فعات بیشتر جمع آوری داده ها می باشد .
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p1941451 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!