طراحی جفت پرایمر اختصاصی جهت بررسی بیان ژن NF-kB1 در بیماران مبتلا به بیماری سلیاک تحت رژیم غذایی بدون گلوتن

پیام:
چکیده:
زمینه
بیماری سلیاک یک اختلال مزمن گوارشی است که در افراد مستعد از لحاظ ژنتیکی به علت مصرف پروتئین گلوتن موجود در گندم، جو و چاود ار موجب التهاب می شود . یکی از ژن هایی که در مسیر التهابی بیماری افزایش بیان د ارد ، ژن NFkB1 است. لذا هدف از انجام این مطالعه طراحی جفت پرایمر اختصاصی جهت بررسی بیان ژن NF-kB1 در بیماران مبتلا به بیماری سلیاک تحت رژیم غذایی بد ون گلوتن در مقایسه با افراد سالم بود .
روش کار
د ر این مطالعه ابتدا تعد اد 10 نمونه بیوپسی از بیماران مبتلا به سلیاک و 10 نمونه از فرد سالم جمع آوری شد . جفت پرایمر اختصاصی ژن طراحی و پس از تایید با نرم افزار بلاست، تعیین دما و اختصاصیت آن مورد استفاده قرار گرفت. سپس cDNA ساخته شده جهت کمی نمود ن بیان ژن NF-kB1 با روش Real-Time PCR مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
د ر این مطالعه تعد اد 3 نفر (30%) زن و 7 نفر (70%) مرد در گروه بیمار با میانگین سنی 5.11±80/34 و تعد اد 4 نفر (40%) زن و 6 نفر (60%) مرد در گروه شاهد با میانگین سنی 4.50±12/38 بررسی شد ند . با توجه به رعایت رژیم حد اقل یک ساله در بیماران این مطالعه، بیان ژن NF-kB1 در بیماران دارای رژیم در مقایسه با افراد سالم کاهش یافته بود (45/0=P).
نتیجه گیری
با توجه به این مطالعه رعایت رژیم فاقد گلوتن بیش از یک سال در پایین آمد ن میزان بیان ژن های التهابی از جمله NF-kB1 در بیماران مبتلا به بیماری سلیاک موثر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1941460 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!