تعیین نقش خلاقیت هیجانی و عملکردهای نوروسایکولوژیک در پیشبینی تفکرانتقادی

پیام:
چکیده:
زمینه
د انش آموزان تیزهوش به عنوان سرمایه های مهم انسانی در د نیا شناخته می شوند . بررسی عوامل موثر بر سبک تفکر این افراد بسیار مهم است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش خلاقیت هیجانی و عملکرد های نوروسایکولوژیک در پیش بینی تفکرانتقاد ی د انش آموزان تیز هوش صورت گرفته است.
روش کار
روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود . جامعه آماری پژوهش کلیه د انش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم مد ارس تیزهوش شهرستان رشت در سال تحصیلی 1398-1397 بودند که از بین آنان به روش نمونه گیری در د سترس تعد اد 120 نفر انتخاب شد ند . به منظور گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه خلاقیت هیجانی، آزمون ویسکانسین، مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان و پرسشنامه تفکر انتقاد ی استفاده شد . داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه و با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج تحلیل یافته ها نشان د اد که بین خلاقیت هیجانی (و مولفه های آن) و عملکرد های نوروسایکولوژیک (عملکرد در آزمون ویسکانسین، واژگان و فراخنای ارقام) با تفکر انتقاد ی در د انش آموزان تیز هوش رابطه مثبت و معناد اری وجود داشت (01/0> P). نتایج رگرسیون چند گانه نشان د اد که خلاقیت هیجانی و عملکرد های نوروسایکولوژیک 37 درصد توانایی پیش بینی واریانس تفکر انتقاد ی د انش آموزان تیزهوش را د ارند .
نتیجه گیری
نتایج حاصله بر لزوم ارائه برنامه های آموزشی مبتنی بر خلاقیت هیجانی و کارکرد های نورسایکولوژیک به منظور افزایش تفکر انتقاد ی تاکید د ارند .
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
112 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p1941464 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!