شبیه سازی دینامیک مولکولی تاثیر اندازه، شکل بلورک ها و نقص بر پخش اکسیژن در SrTiO3

پیام:
چکیده:
در این تحقیق تاثیر نقص تهی جای اکسیژن، شکل و اندازه بلورک ها بر فرایند پخش اکسیژن در استرانسیوم تیتانات با استفاده از روش دینامیک مولکولی مورد مطالعه قرار گرفته است. نانو مکعب های استرانسیوم تیتانات با اندازه های مختلف و نانوسیم ها با طول های مختلف و راستای محوری [001] برای این منظور در نظر گرفته شدند. سپس نقص اکسیژن در بازه 0 تا %5 با حذف تصادفی اتم های اکسیژن از شبکه صورت گرفت. تمام شبیه سازی ها درفشار اتمسفر و دمای1000کلوین با استفاده از پتانسیل باکینگهام + کولنی انجام پذیرفت. فرایند پخش اکسیژن با تحلیل نمودارهای میانگین مربع جابه جایی بررسی گردید. مقادیر به دست آمده برای ضریب پخش اکسیژن توافق خوبی با گزارش های تجربی داشت. همچنین نتایج نشان می دهند که در نانو مکعب های منفرد، ضریب پخش اکسیژن با کاهش اندازه بلورک ها افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهند که در نانوسیم ها با افزایش طول، فرایند پخش اکسیژن افزایش می یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1799 -1806
لینک کوتاه:
magiran.com/p1942316 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.