تحلیل عوامل موثر در کارآفرینی گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان زوارم شهرستان شیروان

پیام:
چکیده:
مطالعه ادبیات توسعه و برنامه ریزی روستایی نشان می دهد که یکی از شناخته شده ترین راهبردهای توسعه روستایی کارآفرینی است. از این رو آن چیزی که در این میان مورد توجه است، اهمیت دادن به نقش کارآفرینی روستایی و مقوله کسب وکار روستایی است. به همین منظور این پژوهش با هدف تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی در بخش گردشگری نواحی روستایی انجام شده که از لحاظ ماهیت و روش توصیفی تحلیلی و با توجه به اهداف کاربردی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل افراد ساکن در روستاهای دهستان زوارم است که بر اساس فرمول اصلاح شده کوکران 131 پرسشنامه تهیه شد. جمع آوری اطلاعات و داده ها در سال 1396 با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (مشاهده و تکمیل پرسشنامه) صورت گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، داده های به دست آمده پس از کدگذاری، از راه نرم افزار spss و Amos با استفاده از روش های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی، طبیعی– اکولوژیک و سازمانی برای ایجاد فضای گردشگری روستایی تاثیرگذار می باشند؛ و ضعف شرایط فردی با کم ترین مقدار به دست آمده نشان دهنده این موضوع است که تاثیر منفی در ایجاد فضای کارآفرینی گردشگری دارد، به گونه ای که حتی می توان آن را به عنوان یک مانع تاثیرگذار تلقی کرد، این در شرایطی است که باوجود مانع پیش رو با تقویت ذهنی خلاق و کارآفرین می توان آن را به یک فرصت تبدیل کرد و شرایط را بهبود بخشید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
329 -346
لینک کوتاه:
magiran.com/p1942855 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.