ارزیابی شاخص های عملکردی بخش زنان و زایمان بیمارستان های آموزشی شهر اهواز و مقایسه آن با استاندارد

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
یکی از موضوعات اساسی در بیمارستان ها، بررسی میزان کارآیی و اثربخشی است. به این منظور شاخص های متعددی بیان شده است، که به عنوان شاخص های عملکردی معروف هستند و با محاسبه و مقایسه آنها با استانداردها، می توان وضعیت بیمارستان را از نظر بهره وری سنجید. این مطالعه با هدف بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های شهر اهواز و مقایسه عملکرد این بیمارستان ها با استاندارد انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه که از نوع توصیفی-مقطعی می باشد. شاخص های عملکردی مربوط به دو بیمارستان آموزشی شهر اهواز که دارای بخش زنان بودند، جمع آوری شده و با استاندارد مقایسه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرس شنامه و فرم های آماری بود.
یافته ها
اغلب شاخص های مورد مطالعه مانند تعداد کادر مامایی به ازای تخت فعال، درصد اجرای کامل هم اتاقی مادر و دسترسی به اطلاعات بیمار از طریق سیستم اطلاعات بیمارستانی در وضعیت مطلوب قرار داشتند.
نتیجه گیری
یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد، که تعدادی از شاخص های عملکردی در وضعیت مطلوب قرار ندارند و باید اقدامات لازم در جهت بهبود وضعیت این شاخص ها انجام شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
244 -251
لینک کوتاه:
magiran.com/p1943126 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.